Ga naar hoofdinhoud

Inleiding
De websites www.hoefzorg.nl, www.hoefzorg.com en www.ezelbekapper.nl worden beheerd door Hoefzorg.nl. Tijdens uw bezoek aan deze internetsite kan Hoefzorg persoonsgegevens over u verzamelen. In dit privacybeleid legt Hoefzorg daarom uit welke persoonsgegevens van u kunnen worden verzameld bij het gebruik van onze website en hoe Hoefzorg met het verwerken van die persoonsgegevens omgaat. In dit privacy-beleid wordt onder meer informatie gegeven over Hoefzorg zelf en wordt uitgelegd welke (categorieën van) persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.

Informatie over HOEFZORG
HOEFZORG is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 66054060. HOEFZORG is gevestigd te (2022 GB) Haarlem en heeft haar vestigingsadres aan de Klipperkade 4. Indien u over de privacyverklaring vragen hebt, neemt u dan gerust contact op. U kunt contact opnemen per e-mail ([email protected]) of gebruik maken van het contactformulier op de websites.

Overzicht verwerkingen van persoonsgegevens, doeleinden en rechtsgronden

Contactformulieren
HOEFZORG verwerkt persoonsgegevens van bezoekers van de websites om vragen, klachten of andersoortige communicatie af te kunnen handelen nadat een bezoeker het contactformulier op de website heeft ingevuld. Daarom moeten de persoonsgegevens ook verplicht worden ingevuld. De rechtsgrond van deze verwerking is dat deze gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van
het gerechtvaardigde belang van HOEFZORG en van u. Dit belang bestaat concreet uit het belang van HOEFZORG en van u om vragen, klachten of andersoortige communicatie op verzoek van u af te kunnen handelen. Deze persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van de met het contactformulier verzonden vraag, klacht of andersoortige communicatie

Verbeteren van de websites
HOEFZORG verwerkt persoonsgegevens van bezoekers van de websites om informatie over het gebruik van de websites te verzamelen en te analyseren. HOEFZORG brengt onder meer in kaart hoeveel bezoekers de website van HOEFZORG raadplegen en welke onderdelen van de websites door de bezoekers worden bezocht. HOEFZORG maakt voor deze verwerkingen gebruik van het een analytischs programma. De rechtsgrond van deze verwerking is dat deze gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van HOEFZORG. Het belang bestaat concreet uit de in deze alinea genoemde doelen.

Bewaartermijnen
Als niet een expliciete bewaartermijn is opgenomen, dan bewaart HOEFZORG de persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Beveiliging
HOEFZORG heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Zo zijn de websites van HOEFZORG onder meer beveiligd met een zogenoemd SSLcertificaat. Verzending van persoonsgegevens vindt dus via een beveiligde verbinding plaats.

Bewerkers en andere derden
Persoonsgegevens kunnen in opdracht van HOEFZORG worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. Denk aan het hostingbedrijf dat onze website host. De bewerkers en sub-verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van HOEFZORG en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden (met uitzondering van de zojuist genoemde verwerkers en sub-verwerkers) niet verstrekt aan andere partijen, tenzij HOEFZORG daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Websites van derden
Deze privacy verklaring is van toepassing op websites van derden die door middel van links met de websites van HOEFZORG zijn verbonden.

Uitoefening van rechten
U heeft recht op inzage, rectificatie, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de geldende privacywetgeving. Als u van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u gebruik maken van de in deze privacy verklaring onder “Informatie over HOEFZORG” beschreven contactmogelijkheden.

Wijzigingen privacy verklaring
Deze privacy verklaring kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacy verklaring regelmatig te raadplegen. De huidige versie van de privacy verklaring is het laatst gewijzigd op 2 juni 2019.

Back To Top